I. Składanie zamówień:
Za pośrednictwem szblonu na stronie www.domimar.com.pl lub na skrzynkę e-mailL biuro@domimar.com.pl
Telefonicznie 792-760-530
Listownie na adres: FUH DOMIMAR, ul. Instalatorów 19, 26-600 Radom

II. Informacje dla zamawiającego:
Przy zamawianiu towaru prosimy posługiwać się symbolami i opisami wyrobów zawartymi w katalogach i cennikach DARCO, pomoże to uniknąć pomyłek i przyspieszy realizację zamówień.
Większość oznaczeń katalogowych zawiera rodzaj materiału, z którego wykonany jest wyrób. Jeżeli wyrób ma być wykonany z materiału specjalnego nie ujętego w katalogu, proszę
to zaznaczyć na zamówieniu. Przy zamówieniach nietypowych powinien być dołączony szkic (może być odręczny) zawierający istotne wymiary i cechy wyrobu.
Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu kontaktowego potrzebnego do potwierdzenia realizacji zamówienia lub wyjaśnienia ewentualnych niejasności.

III. Termin realizacji zamówień:
Zamówienia na wyroby realizowane są do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. W przypadku braku towaru na magazynie, zamawiający będzie informowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia. W przypadku zamówień większych lub nietypowych termin realizacji będzie uzgadniany indywidualnie. Producent nie odpowiada za opóźnienia powstałe poza obszarem
jego działania (np. wynikłe z działania firmy spedycyjnej).

IV. Dostawa:
Zamówiony towar wysyłany jest firmą spedycyjną Raben lub Schenker po możliwie najniższych kosztach, chyba że klient zażyczy sobie inaczej. Koszty dostawy pokrywa zamawiający.
Przy zamówieniach o wartości netto na fakturze powyżej 2 300,00 zł koszty dostawy pokrywa producent, jednak w przypadku zamówień wyrobów nietypowych lub wielkogabarytowych
koszty dostawy pokrywa zamawiający.

V. Należności:
Należność za zamówiony towar zamawiający reguluje przedpłatą lub przy odbiorze (pobranie). Dla stałych odbiorców hurtowych bądź dystrybutorów warunki płatności oraz rabaty ustalane są
na drodze indywidualnych negocjacji. Wszystkie zamówienia nietypowe wyceniane są indywidualnie. Do każdej przesyłki może zostać dołączona faktura VAT. Płatnicy podatku VAT proszeni są o przesłanie upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu wraz z pieczęcią firmy i podpisem osoby upoważnionej. Odroczone terminy płatności przyznawane są podmiotom gospodarczym na podstawie ustaleń z firmą DOMIMAR (prosimy o przesłanie kopii wpisu do odpowiedniego rejestru, dokumentu NIP oraz Regon).

VI. Gwarancja:
Gwarantuje się sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi, w instrukcji obsługi.
Pisemna gwarancja udzielona przez producenta na niektóre wyroby zapewnia bezpłatne usunięcie usterek powstałych na skutek błędów produkcji lub ukrytych wad materiałowych.


Warunki gwarancji:
Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu w siedzibie firmy reklamowanego wyrobu wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
Niezastosowanie się do niniejszego punktu uprawnia firmę DOMIMAR do odmowy przyjęcia przesyłki. Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru na nowy jeżeli wyrób
był dwukrotnie naprawiany i uległ uszkodzeniu po raz trzeci. Gwarancja wygasa i producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe z następujących przyczyn:

  • - uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego transportu i montażu niezgodnego z instrukcją lub z przeznaczeniem wyrobu
  • - uszkodzenia i zużycie części wywołane brakiem właściwej konserwacji
  • - uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym
  • - dokonanie przeróbek, napraw lub wymiany części we własnym zakresie poza zakładem produkcyjnym bez zgody producenta.

 

Szczegółowe warunki gwarancji omówione są w karcie gwarancyjnej dołączonej do wyrobu.
W sprawach nie omówionych w ogólnych warunkach gwarancji mają zastosowanie ogólne warunki umów i sprzedaży. Ustawa 1176 z dnia 27.07.2002 r.

FUH DOMIMAR ul. Instalatorów 19 26-600 Radom
tel.792-760-530 biuro@domimar.com.pl